[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
MỤC LỤC
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Cơ sở thực tiễn
2.2. Khái quát về chuyển QSDĐ
2.2.1. Các hình thức chuyển QSDĐ
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển QSDĐ
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ theo cơ chế một cửa tại xã, phường, huyện
2.3. Quản lý nhà nước đối với vấn đề chuyển quyền sử dụng đất
2.3.1. Quan niệm về quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất
2.3.2. Vai trò của quản lý nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất
2.4. Tình hình chuyển QSDĐ của Việt Nam và của huyện Phú Bình
2.4.1. Tình hình chuyển QSDĐ của Việt Nam
2.4.2. Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất của huyện Phú Bình
Phần 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Địa điểm
3.1.2. Thời gian
3.1.3. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Bình
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của huyện Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014.
3.3.4. Những mặt tồn tại, hạn chế và phương hướng giải quyết.
3.3.5. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Phú Bình về chuyển quyền sử dụng đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.4.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1.Tình hình cơ bản của huyện Phú Bình
4.1.1 Điều kiện tư nhiên của huyện Phú Bình
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai tại huyện Phú Bình
4.2. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
4.2.1. Đánh giá công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2011-2014
4.2.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
4.2.3. Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trên địa bàn Phú Bình giai đoạn 2011đến tháng 6 năm 2014
4.2.4. Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
4.2.5. Đánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
4.2.6. Đánh giá công tác thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2011-2014
4.2.7. Đánh giá công tác bảo lãnh bằng quyền sử dụn đất trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014
4.2.8. Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn Phú Bình giai đoạn 2011-2014
4.2.9. Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện các hình thức chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2011 - 2014
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Phú Bình về công tác chuyển quyền sử dụng đất
4.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Phú Bình về những quy định chung của chuyển quyền sử dụng đất theo số liệu điều tra.
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Phú Bình về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.4.3. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân huyện Phú Bình về chuyển quyền sử dụng đất
4.5. Những mặt tích cực, điểm hạn chế tồn tại và hướng giải quyết đối với công tác quản lý hoạt động chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Phú Bình.
4.5.1. Những mặt tích cực
4.5.2. Những tồn tại và hạn chế
4.5.3. Hướng giải quyết khắc phục
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan