[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lí luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền SDĐ
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
2.3. Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất của tỉnh Tuyên Quang
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Đia điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện cơ bản của Thành phố
3.3.2. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất trong toàn Thành phố
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai năm 2003
3.3.4. Đánh giá giá sự hiểu biết của người dân và cán bộ địa chính Thành phố Tuyên Quang về chuyển QSDĐ
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phần tích số liệu
PHẦN IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình cơ bản của Thành phố Tuyên Quang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện Kinh tế - Xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của Thành phố Tuyên Quang
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.2. Tình hình quản lý đất
4.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất
4.3.1. Đánh giá kết quả chuyển đổi QSDĐ giai đoạn 2012 - 2014
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng QSDĐ giai đoạn 2012 - 2014
4.3.3. Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại QSDĐ giai đoạn 2012-2014
4.3.4. Đánh giá kết quả tặng cho QSDĐ giai đoạn 2012 – 2014
4.3.5. Đánh giá kết quả thừa kế QSDĐ giai đoạn 2012 – 2014
4.3.6. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị QSDĐ giai đoạn 2012 – 2014
4.3.7. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ giai đoạn 2012 – 2014
4.3.8. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị QSDĐ giai đoạn 2012 – 2014
4.4. Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện các hình thức chuyển quyền sử dụng đất tại Thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014
4.4.1. Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ theo các trường hợp diễn ra trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2012–2014
4.4.2. Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ theo diện tích diễn ra trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2012–2014
4.5. Thực trạng hệ thống nhân sự tại Phòng TNMT Thành phố Tuyên Quang
4.5.1. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý tại Phòng TNMT Thành phố Tuyên Quang về chuyển quyền sử dụng đất
4.5.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân Thành phố Tuyên Quang về chuyền quyền sử dụng đất
4.6. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để đẩy mạnh công tác chuyển QSDĐ
4.6.1. Thuận lợi
4.6.2. Khó khăn
4.6.3. giải pháp
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan