[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển QSDĐ
2.2.1. Các hình thức chuyển QSDĐ
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển QSDĐ
2.2.3. Hồ sơ thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Bằng Hữu
3.3.2. Điều tra về tình hình quản lý và SDĐ trên địa bàn xã Bằng Hữu
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai năm 2003
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trong xã về chuyển QSDĐ theo số liệu điều tra
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình cơ bản của xã Bằng Hữu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của Xã Bằng Hữu
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã Bằng Hữu
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại Xã Bằng Hữu
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Bằng Hữu
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai tại xa Bằng Hữu
4.3. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Bằng Hữu.
4.3.1. Kết quả công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.2. Kết quả công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.3. Kết quả công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.4. Kết quả công tác thừa kế QSDĐ tại xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.5. Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ tại xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.6. Kết quả công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ tại xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.7. Kết quả công tác bảo lãnh bằng giá trị sử dụng đất tại xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.8. Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị QSDĐ tại xã Bằng Hữu giai đoạn 2011 - 2013
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Bằng Hữu về chuyển QSDĐ
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Bằng Hữu về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.2. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Bằng Hữu về những vấn đề cơ bản của chuyển quyền và các hình thức về chuyển QSDĐ
4.4.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan