[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.2. Căn sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính
2.2.1. Đăng ký đất đai
2.2.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.3. Hồ sơ địa chính
2.3. Kết quả thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn cả nước
2.4. Tình hình đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Sóc Sơn
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Sóc Sơn
3.3.3. Kết quả của việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính huyện Sóc Sơn
3.3.4. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính của huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê số liệu
3.4.3. Phương pháp so sánh
3.4.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - môi trường
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Sóc Sơn
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng và biến động đất đai
4.3. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2014
4.3.2. Đánh giá kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.3. Đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính
4.3.4. Đánh giá công tác ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ và lập hồ sơ địa chính huyện Sóc Sơn
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan