[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài.
2.2. Căn cứ pháp lý
2.3. Một số quy đinh trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
2.3.1. Tranh chấp về đất đai
2.3.2. Khiếu nại về đất đai
2.3.3. Tố cáo về đất đai
2.4. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Việt Nam
2.4.1. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở 1 số địa phương trên cả nước
2.4.2. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở tỉnh Thái Nguyên
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và thời gian tiến hành
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của phường Tân Thịnh
3.3.2. Tình hình sử dụng đất tại phường Tân Thịnh tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, tố cáo, khiếu nại về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai phường Tân Thịnh
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4 KầT QUầ NGHIÊN CầU VÀ THầO LUầN
4.1. Sở lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Tân Thịnh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - tài nguyên kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai
4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Công tác tiếp nhận và phân loại đơn thư
4.3.2. Tình hình tranh chấp về đất đai của phường Tân Thịnh.
4.3.3. Tình hình khiếu nại về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh.
4.3.4. Tình hình tố cáo về đất đai của phường Tân Thịnh.
4.3.5. kết quả giải quyết công tác tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh trong giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.6. Tổng hợp kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh giai đoạn 2012-2014
4.3.7. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
4.4. Những thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp về đất đai trên địa bàn phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Những thuận lợi và khó khăn
4.4.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường tân thịnh giai đoạn 2012-2014 trong thời gian tới
Phần 5 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan