[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo tại xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo tại xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
2.1.2. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường GPMB
2.1.3. Đối tượng và điều kiện được đền bù
2.1.4. Trình tự, thủ tục tiến hành bồi thường thiệt hại
2.1.5. Khái niệm giải phóng mặt bằng
2.1.6. Các văn bản pháp luật liên quan
2.2. Chính sách bồi thường GPMB của các tổ chức tài trợ, một số nước trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Công tác bồi thường GPMB một số nước trên thế giới
2.2.2. Công tác bồi thường GPMB ở nước Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá sơ lược tình hình cơ bản trên địa bàn nghiên cứu
3.3.2. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
3.3.3. Ý kiến của người dân về ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến đời sống của người dân trong khu vực giải phóng mặt bằng
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và đề xuất phương án giải quyết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra số liệu thứ cấp
3.4.2. Điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tổng hợp và xử lí số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Hà Thượng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
4.2. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của dự án khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Đánh giá chung
4.2.2. Đánh giá công tác bồi thường đất phi nông nghiệp
4.2.3. Đánh giá công tác bồi thường đất nông nghiệp
4.2.5. Đánh giá công tác bồi thường về cây cối hoa màu
4.2.6. Đánh giá kết quả đền bù mồ mả
4.2.7. Chính sách hỗ trợ khi thu hồi
4.2.8.Tổng hợp kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng.
4.3. Nhận xét của người dân về thực hiện công tác bồi thường GPMB
4.3.1. Kết quả điều tra, phỏng vấn các hộ về tình hình thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ
4.3.2. Nhận xét của người dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong khu vực GPMB
4.3.3. Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của hội đồng bồi thường
4.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác GPMB của dự án xây dựng và chế biến khoáng sản núi Pháo tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.5. Đề xuất các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan