[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về công tác quản lý và sử dụng đất đai
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đất đai
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai
2.1.3. Khái niệm quản lý và quản lý nhà nước về đất đai
2.1.4. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai
2.1.5. Các nội dung và chỉ tiêu đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đai
2.2. Cơ sở khoa học của công tác quản lý và sử dụng đất đai
2.2.1. Cơ sở pháp lý
2.2.2. Các văn bản của địa phương có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai
2.3. Công tác quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam và trên Thế giới
2.3.1. Công tác quản lý và sử dụng đất ở nước Việt Nam
2.3.2. Công tác quản lý đất đai một số nước trên thế giới.
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Huyền Tụng
3.3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã Huyền Tụng
3.3.3. Tình hình quản lý đất đai của xã Huyền Tụng
3.3.4. Đề xuất, định hướng hoàn thiện công tác quản lý đất đai và sử dụng đất hợp lý, khoa học
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê
3.4.3. Phương pháp liệt kê
3.4.4. Phương pháp tổng hợp
3.4.5. Phương pháp phân tích
3.4.6. Phương pháp so sánh
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Huyền Tụng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
4.1.4. Thực trạng phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội
4.1.5. Đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.6. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Huyền Tụng
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Huyền Tụng
4.2.1. Tình hình biến động đất đai của xã Huyền Tụng
4.2.2. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng đất đai trên địa bàn xã
4.3. Tình hình quản lý đất đai của xã Huyền Tụng
4.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.3.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4. Đề xuất, định hướng hoàn thiện công tác quản lý đất đai và sử dụng đất hợp lý, khoa học
4.4.1. Đề xuất định hướng hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai
4.4.2. Định hướng sử dụng đất hợp lý, khoa học
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan