[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1 Những hiểu biết chung về công tác quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2 Cơ sở pháp lý đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta
2.2 Nội dung cơ bản của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật Đất đai 2003
2.3 Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam, ở tỉnh Thái Nguyên và trên địa bàn xã Phú Xuyên giai đoạn 2012-2014
2.3.1 Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước
2.3.2 Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3 Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội - xã Phú Xuyên - huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất của xã Phú Xuyên 2014
3.3.3 Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên đia bàn giai đoạn 2012 - 2014 theo 13 nội dung quản lý quy định trong Luật Đất đai 2003
3.3.4 Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã
3.4 Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội xã Phú Xuyên
4.1.1 Điều kiện tự nhiên
4.1.2 Điều kiện kinh tế và xã hội
4.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế , xã hội của xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
4.3 Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Phú Xuyên huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 theo 13 nội dung quy định trong Luật Đất đai 2003
4.3.1 Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2 Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.
4.3.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.4 Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7 Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8 Quản lý tài chính về đất đai
4.3.9 Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm luật về đất đai
4.3.12 Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.3.13 Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4 Đánh giá kết quả về sự hiểu biết của cán bộ, người dân về công tác quản lý về đất đai của xã.
4.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã
4.5.1 Những tồn tại
4.5.2 Đề xuất giải pháp
PHẦN 5: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan