[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010-2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về các nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật Đất đai 2003
2.3. Sơ lược tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình quản lý đất đai của một số nước trên thế giới
2.3.2. Tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thừa kế, chọn lọc
3.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
Phần 4; KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất của Phường Hoàng Văn Thụ năm 2014
4.2. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 – 2014
4.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.2.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.2.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.2.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.2.8. Quản lý tài chính về đất
4.2.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Hoàng Văn Thụ
4.4. Khó khăn, tồn tại và một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên
4.4.1. Những khó khăn, tồn tại của công tác quản lý đất đai phường Hoàng Văn Thụ
4.4.2. Đề xuất giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan