[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị trấn Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2013
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
2.1.1 Cơ sở lý luận
2.1.2 Cơ sở pháp lý
2.2 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA
2.2.1 Quá trình phát triển của công tác quản lý đất đai từ năm 1945 đến nay
2.2.2 Điểm qua thực tế tình hình quản lý đất đai trong cả nước
2.2.3 Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
2.3.1 Những nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về công tác quản lý đất đai trên thế giới
2.3.2 Những nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về công tác quản lý đất đai ở Việt Nam
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA THỊ TRẤN SA PA
4.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.2 Hiện trạng sử dụng đất đai của thị trấn Sa Pa
4.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
4.2.1 Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó.
4.2.2 Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.
4.2.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.2.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.2.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.6 Đăng ký quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
4.2.7 Thống kê, kiểm kê đất đai
4.2.8 Quản lý tài chính về đất đai
4.2.9 Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.2.10 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.2.11 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.2.12 Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.2.13 Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THỊ TRẤN SA PA
4.3.1 Một số kết quả đạt được
4.3.2 Một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân
4.3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan