[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Khái niệm và vai trò của đất đai
2.1.2. Sử dụng đất và quan điểm sử dụng đất
2.1.3. Vấn đề hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và định hướng sử dụng đất
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Sơ lược về tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
2.2.2. Sơ lược về tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
2.2.3. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp kế thừa những tài liệu có liên quan
3.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp tổng hợp, so sánh
3.4.5. Phương pháp xác định các đặc tính đất đai
3.4.6. Phương pháp đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.4.7. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và các loại hình sử dụng đất
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.2.Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
4.2.3. Các loại hình sử dụng đất
4.2.4. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Văn Lăng
4.3.1. Hiệu quả về kinh tế
4.3.3. Hiệu quả về môi trường
4.4. Lựa chọn và định hướng sử dụng các loại hình sử dụng đất xã Văn Lăng
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
4.4.3. Lựa chọn và định hướng các loại hình sử dụng đất
4.5. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
4.5.1. Giải pháp chung
4.5.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan