[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã Việt Hùng huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 và định hướng 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã Việt Hùng huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 và định hướng 2020
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận và pháp lý của đánh giá hiện trạng sử dụng đất
2.1.1. Cơ sở lý luận của đánh giá hiện trạng sử dụng đất
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đánh giá hiện trạng sử dụng đất
2.2. Tình hình nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng đất
2.2.1. Tình hình nghiên cứu về đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.2.3. Tình hình đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở thành phố Hà Nội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian thực hiện
3.3. Nội dung
3.3.1. Nghiên cứu các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Việt Hùng – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội
3.3.2. Nghiên cứu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai xã Việt Hùng – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội
3.3.3. Nghiên cứu tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất xã Việt Hùng – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp chuyên khảo, điều tra thu thập hệ thống thông tin số liệu liên quan đến đề tài
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp thống kê, phân tích
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường
4.1.2. Các nguồn tài nguyên.
4.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội xã Việt Hùng
4.2. Đánh giá công tác quản lý đất đai của xã Việt Hùng giai đoạn 2010 – 2014
4.2.1. Công tác điều tra khảo sát, đo đạc bản đồ địa chính
4.2.2. Công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
4.2.3. Công tác đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất
4.2.4. Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
4.2.5. Công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai
4.2.6. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
4.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất đai của xã Việt Hùng giai đoạn 2010 – 2014
4.3.1. Đánh giá tình hình sử dụng đất của xã Việt Hùng giai đoạn 2010 – 2014 theo các loại đất.
4.3.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất của xã Việt Hùng theo thời gian trong giai đoạn 2010 - 2014
4.3.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất của xã Việt Hùng theo đơn vị hành chính tính đến năm 2014.
4.3.4. Đánh giá tình hình biến động đất đai xã Việt Hùng từ năm 2010 đến năm 2014.
4.4. Nghiên cứu tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất xã Việt Hùng – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội.
4.4.1. Tiềm năng đất đai.
4.4.2. Quan điểm sử dụng đất xã Việt Hùng
4.4.3. Định hướng sử dụng đất xã Việt Hùng giai đoạn 2015 – 2020
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan