[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em tại huyện Quốc Oai - Hà Nội năm 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em tại huyện Quốc Oai - Hà Nội năm 2011
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Một số khái niệm liên quan đến tàn tật ở trẻ em và phát hiện sớm
1.1.1. Khái niệm tàn tật
1.1.2. Phân loại tàn tật
1.1.3. Phát hiện sớm tàn tật
1.1.4. Nguyên nhân và dấu hiệu phát hiện sớm một số dạng khuyết tật ở trẻ em
1.2. Một số công cụ ứng dụng trong sàng lọc.
1.2.1. Sàng lọc trước sinh
1.2.2. Sàng lọc sơ sinh
1.2.3. Sàng lọc sau sinh
1.3. Phát hiện sớm trẻ khuyết tật
1.5. Tình hình nghiên cứu trẻ tàn tật
1.5.1. Tình hình nghiên cứu trẻ tàn tật trên thế giới
1.5.2. Tình hình nghiên cứu trẻ tàn tật ở Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung và các biến số nghiên cứu
2.2.1. Cách thức thu thập số liệu:
2.2.2. Các biến số của sàng lọc trẻ 0-16 tuổi
2.3. Phương tiện nghiên cứu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.6. Các biện pháp khống chế sai số
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-16 tuổi
3.1.1. Đặc điểm nhóm trẻ tham gia chương trình sàng lọc
3.1.2. Kết quả sàng lọc khuyết tật ở trẻ em
3.1.3. Kết quả khám phân loại khuyết tật ở trẻ 0-16 tuổi
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-16 tuổi
4.2. Mô hình khuyết tật chung ở trẻ 0-16 tuổi
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan