[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái đen nuôi tại xã Trung Thành huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái đen nuôi tại xã Trung Thành huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Chọn lọc trong chăn nuôi
2.1.2. Đặc điểm sinh học của lợn nái
2.1.3. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái.
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Một số đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái hậu bị
3.3.2. Khả năng sinh sản của lợn nái Đen
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Số trung bình.
3.4.2. Độ lệch chuẩn.
3.4.3. Sai số trung bình.
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất
4.1.2. Biện pháp thực hiện
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái Lợn đen và lợn Móng Cái hậu bị
4.2.2. Khả năng sinh sản của Lợn đen và lợn Móng Cái
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan