[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sản xuất trứng gà CP-Brown, nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm gia đình ông Kiều Văn Kha thị trấn chùa hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sản xuất trứng gà CP-Brown, nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm gia đình ông Kiều Văn Kha thị trấn Chùa Hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh sản của gia cầm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ĐÔI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.5. Phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu theo dõi
3.5.1. Tỷ lệ sống của gà
3.5.2. Sản lượng trứng
3.5.3. Tỷ lệ đẻ
3.5.4. Khối lượng trứng:chọn ngẫu nhiên 10 khay trứng cân lấy khối lượng
3.5.5. Tiêu tốn thức ăn
3.5.6. Chi phí trực tiếp
3.6. Phương pháp sử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả đề tài nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà CP-Brown
4.2.2. Sản lượng trứng
4.2.3. Tỷ lệ đẻ
4.2.4. Khối lượng trứng
4.2.6. Chi phí thuốc thú y cho gà khảo nghiệm
4.2.7. Chi phí trực tiếp cho 20 tuần khảo sát
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan