[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sản xuất trứng của giống gà Ai Cập nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm gia đình nhà ông Kiều Văn Kha thị trấn Chùa Hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sản xuất trứng của giống gà Ai Cập nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm gia đình nhà ông Kiều Văn Kha thị trấn Chùa Hang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh sản của gia cầm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ sống của gà khảo nghiệm
4.2.2. Sản lượng trứng qua 22 tuần
4.2.3. Tỷ lệ đẻ qua 22 tuần
4.2.4. Khối lượng trứng qua 22 tuần
4.2.5. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng qua 22 tuần
4.2.6. Chi phí thuốc thú y cho gà khảo nghiệm
4.2.7. Chi phí trực tiếp cho 22 tuần khảo sát
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan