[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sản xuất của gà lai (Trống Mía x Mái Lương Phượng) và KING 303 nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sản xuất của gà lai (Trống Mía x Mái Lương Phượng) và KING 303 nuôi tại trại chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gia cầm
2.1.1. Khái niệm về sinh trưởng
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng và cho thịt của gia cầm
2.1.3. Ưu thế lai - Bản chất di truyền của ưu thế lai
2.1.4. Khả năng sử dụng và chuyển hoá thức ăn
2.2. Nguồn gốc và đặc điểm của gà lai
2.2.1.Gà Mía
2.2.2. Gà Lương Phượng
2.2.3. Gà Mía lai Lương Phượng
2.2.4. Gà KING 303
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Các chỉ tiêu theo dõi
3.5.1. Tỷ lệ nuôi sống
3.5.2. Sinh trưởng
3.5.3. Khả năng chuyển hoá thức ăn
3.5.4. Chỉ số sản xuất
3.5.6. Chi phí trực tiếp
3.6. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.2. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống và tình hình bệnh tật
4.2.2. Khả năng sinh trưởng
4.2.3. Khả năng chuyển hoá thức ăn
4.2.4. Chỉ số sản xuất
4.2.5. Chi phí trực tiếp cho kg gà thịt
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan