[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sản xuất của gà Broiler Ross 308 nuôi chuồng kín tại nông hộ xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sản xuất của gà Broiler Ross 308 nuôi chuồng kín tại nông hộ xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học về gia cầm
2.1.2. Khả năng chuyển hóa thức ăn của gia cầm
2.1.3. Cơ sở khoa học về sinh trưởng và cho thịt của gia cầm
2.1.3.1. Đặc điểm sinh trưởng của gia cầm
2.1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự sinh trưởng
2.1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gia cầm
2.1.3.4. Khả năng cho thịt của gia cầm
2.1.3.5. Sức sống và khả năng miễn dịch của gia cầm
2.1.4. Đặc điểm của gà Broiler Ross 308
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Thực hiên quy trình chăm sóc gà thịt Broiler Ross 308
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định
3.4.3.1. Tỉ lệ nuôi sống
3.4.3.2. Khả năng sinh trưởng
3.4.3.3. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm
3.4.3.4. Chỉ số sản xuất (PI), chỉ số kinh tế (EN)
3.4.3.5. Tình hình nhiễm bệnh của gà thí nghiệm
3.4.3.6. Đánh giá khả năng sản xuất thịt của gà thí nghiệm
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỉ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2.2. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm
4.2.3. Sinh trưởng tuyệt đối và tương đối của gà thí nghiệm
4.2.3.1. Sinh trưởng tuyệt đối
4.2.3.2. Sinh trưởng tương đối
4.2.4. Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.4.1. Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.4.2. Tiêu tốn thức ăn, năng lượng trao đổi và protein thô/ kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi.
4.2.5. Chỉ số sản xuất (PI) và chỉ số kinh tế (EN) của gà thí nghiệm
4.2.6. Kết quả mổ khảo sát của gà thí nghiệm
4.2.7. Kết quả theo dõi về tình hình nhiễm một số bệnh và kết quả diều trị trên đàn gà thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan