[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức và thái độ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân ung thư

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức và thái độ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân ung thư
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Ung thư
1.1.1. Những đặc tính chung của bệnh ung thư
1.1.2. Những điểm khác biệt của các loại bệnh ung thư
1.1.3. Điều trị bệnh ung thư
1.1.4. Ung thư có thể phòng ngừa
1.1.5. Ung thư là bệnh có thể điều trị khỏi khi ở giai đoạn sớm
1.1.6. Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ung thư
1.2. Cung cấp thông tin cho bệnh nhân ung thư
1.2.1. Khái niệm về thông tin và truyền thông
1.2.2. Quyền được thông tin của bệnh nhân
1.2.3. Vai trò của người điều dưỡng trong việc cung cấp thông tin
1.2.4. Kỹ năng thông báo tin xấu
1.3. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3.1. Nghiên cứu quốc tế
1.3.2. Nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn đối tượng
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ đối tượng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.4. Quy trình nghiên cứu
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Xử lý số liệu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo các chỉ số nhân khẩu học
3.1.2. Đặc điểm về các loại ung thư của nhóm BN
3.2. Nhận thức về bệnh ung thư
3.3. Quan điểm về việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân ung thư
3.3.1. Quan điểm về việc thông báo tin xấu
3.3.2. Nhu cầu cung cấp thông tin
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm về các đối tượng nghiên cứu
4.2. Nhận thức về bệnh ung thư
4.2.1. Nhận thức về bệnh ung thư chung
4.2.2. Nhận thức về bệnh ung thư của đối tượng nghiên cứu
4.3. Quan điểm về việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân ung thư
4.3.1. Thông báo cho bệnh nhân biết chẩn đoán ung thư
4.3.2. Thông báo cho bệnh nhân biết khi bệnh diễn tiến xấu
4.3.3. Nhu cầu cung cấp thông tin
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan