[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thái độ và thực hành về sử dụng Insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thái độ và thực hành về sử dụng Insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Tổng quan về bệnh Đái tháo đường
1.1. Định nghĩa bệnh Đái tháo đường
1.2. Tình hình bệnh đái tháo đường trên Thế giới và Việt Nam
1.3. Phân loại đái tháo đường
2. Tổng quan về sử dụng insulin
2.1. Định nghĩa insulin
2.2. Cơ chế, tác dụng và tác dụng phụ của insulin
2.3. Áp dụng điều trị
2.4. Phân loại insulin
2.5. Nguyên tắc sử dụng insulin
2.6. Kỹ thuật tiêm insulin
2.7. Chế độ sử dụng insulin
2.8. Những lợi ích của việc sử dụng insulin
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3. Thiết kế nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Cỡ mẫu
4.2. Cách chọn mẫu
4.3. Các biến số nghiên cứu
4.4. Quy trình nghiên cứu
5. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích số liệu
5.1. Công cụ thu thập số liệu
5.2. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu
6. Các sai số và cách khắc phục
6.1. Sai số mắc phải
6.2. Cách khắc phục sai số
7. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
1.1. Giới
1.2. Tuổi
1.3. Trình độ học vấn
1.4. Thời gian mắc bệnh bệnh
1.5. Khu vực sống và điều kiện kinh tế
1.6. Các bệnh lý phối hợp
2. Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ có kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin
3. Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của bệnh nhân về sử dụng insulin
3.1. Hiểu biết về tác dụng phụ khi tiêm insulin của bệnh ĐTĐ
3.2. Đánh giá kiến thức, thực hành về xử trí hạ đường huyết
3.3. Đánh giá thực hành về sử dụng insulin
3.4. Đánh giá thái độ về sử dụng inslin
4. Các yếu tố liên quan với kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân ĐTĐ.
4.1. Kiến thức và các yếu tố liên quan
4.2. Thái độ và các yếu tố liên quan
4.3. Thực hành và các yếu tố liên quan
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.
1.1. Giới
1.2. Tuổi
1.3. Khu vực sống và điều kiện kinh tế
1.4. Trình độ học vấn
1.5. Các bệnh lý phối hợp
1.6. Thời gian mắc bệnh
2. Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về sử dụng insulin
3. Một số yếu tố liên quan với kiến thức, thái độ và thực hành của bệnh nhân ĐTĐ về sử dụng insulin
3.1. Tuổi
3.2. Giới tính
3.3. Khu vực sống
3.4. Trình độ học vấn
3.5. Thời gian mắc bệnh
3.6. Điều kiện kinh tế
3.7. Các bệnh lý phối hợp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan