[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn tại một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn tại một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng,vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình nhiễm giun đũa lợn tại một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ
3.3.2. Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun đũa lợn ở ngoại cảnh
3.3.3. Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis)
3.3.4. Biện pháp phòng trị bệnh giun đũa cho lợn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp lấy mẫu
3.4.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu
3.4.3. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng của lợn bị giun đũa
3.4.4. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể
3.4.5. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
3.5.1. Một số tham số thống kê
3.5.2. Một số công thức tính tỷ lệ (%)
3.5.3. Một số công thức tính tỷ lệ (%)
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình nhiễm giun đũa lợn ở một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa lợn ở một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa theo tuổi lợn
4.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa theo giống lợn
4.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tình trạng vệ sinh thú y
4.1.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng trong năm
4.1.6. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa lợn theo phương thức chăn nuôi
4.2. Sự ô nhiễm trứng giun đũa lợn ở nền chuồng nuôi, xung quanh chuồng và vườn bãi trồng cây thức ăn cho lợn
4.3. Bệnh lý lâm sàng của lợn nhiễm giun đũa
4.3.1. Biểu hiện lâm sàng của lợn nhiễm giun đũa
4.3.2. Bệnh tích đại thể của lợn nhiễm giun đũa
4.4. Hiệu lực của một số thuốc tẩy giun đũa cho lợn
4.5. Đề xuất quy trình phòng bệnh giun đũa cho lợn
4.5.1. Tẩy giun đũa cho lợn
4.5.2. Xử lý phân để diệt trứng giun đũa
4.5.3. Vệ sinh chuồng nuôi lợn
4.5.4. Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn
Phần 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan