[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun kim (Heterakis gallinarum) ở gà nuôi tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun kim (Heterakis gallinarum) ở gà nuôi tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Giun kim ký sinh ở gà
2.1.2. Bệnh giun kim ở gà
2.2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Các nghiên cứu trong nước
2.2.2. Các nghiên cứu nước ngoài
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.1. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun kim ở gà nuôi tại Phú Bình
3.3.3. Nghiên cứu hiệu quả của thuốc điều trị giun kim gà
3.4. Phương pháp
3.4.1. Phương pháp lấy mẫu
3.4.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu phân, mẫu chất độn nền chuồng và mẫu đất vườn bãi chăn thả
3.4.3. Phương pháp xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà qua xét nghiệm phân
3.4.4. Phương pháp xác định tỷ lệ nhiễm giun kim theo tuổi gà, phương thức chăn nuôi, tình trạng vệ sinh thú y.
3.4.6. Phương pháp xác định biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm máu và bệnh tích đại thể của gà mắc bệnh giun kim
3.4.7. Phương pháp xác định hiệu lực và độ an toàn của thuốc tẩy giun kim cho gà
3.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun kim ở gà thả vườn tại Phú Bình, Thái Nguyên
4.1.1. Tình hình nhiễm giun kim ở gà nuôi tại 1 số địa phương thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Tỷ lệ nhiễm giun kim theo tuổi gà.
4.1.3. Tỷ lệ nhiễm giun kim gà theo phương thức chăn nuôi.
4.1.4. Tỷ lệ nhiễm giun kim gà theo tình trạng vệ sinh thú y.
4.1.5. Tỷ lệ nhiễm giun kim theo giống gà.
4.1.6. Sự ô nhiễm trứng giun ở nền chuồng, xung quanh chuồng và vườn chăn nuôi.
4.1.7. tỷ lệ nhiễm giun kim qua mổ khám gà.
4.2. nghiên cứu một số đặc điếm bệnh lý và lâm sàng bệnh giun kim gà
4.2.1. Tỷ lệ và các biều hiện lâm sàng chủ yếu của gà mắc bệnh giun kim
4.2.2. Một số chỉ số máu của gà mắc bệnh giun kim
4.2.3. Bệnh tích của gà bị bệnhcủa gà bị bệnh giun kim
4.2. Nghiên cứu hiệu quả của thuốc điều trị giun kim gà
4.3. Đề xuất một số biện pháp phòng bệnh giun kim ở gà
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan