[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng bệnh giun móc ở chó tại một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng bệnh giun móc ở chó tại một số xã thuộc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Vị trí của giun móc trong hệ thống phân loại động vật học
2.1.2. Đặc điểm sinh học của giun móc ký sinh ở chó
2.1.2.1. Đặc điểm hình thái, cấu tạo
2.1.2.2. Đặc điểm vòng đời sinh học
2.1.3. Đặc điểm dịch tễ bệnh giun móc ở chó
2.1.3.1. Động vật cảm nhiễm
2.1.3.2. Tuổi cảm nhiễm
2.1.3.3. Mùa vụ
2.1.4. Cơ chế sinh bệnh
2.1.5. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh giun móc chó
2.1.5.1. Biểu hiện lâm sàng
2.1.5.2. Bệnh tích
2.1.6. Phòng trị bệnh giun móc đường tiêu hoá chó
2.1.6.1. Điều trị bệnh
2.1.6.2. Phòng bệnh
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun móc ở chó tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh giun móc ở chó
3.3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun móc ở chó chó
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập mẫu
3.4.2. Phương pháp mổ khám
3.4.3. Phương pháp kiểm tra mẫu
3.3.4. Phương pháp định loài giun móc
3.4.5. Phương pháp xác định hiệu lực của một số loại thuốc tẩy giun móc
3.4.6. Quy định một số yếu tố dịch tễ liên quan
3.4.7. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun móc ở chó tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Thành phần loài giun giun móc của chó nuôi ở huyện Đồng Hỷ
4.1.2. Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó tại một số địa phương (qua xét nghiệm phân)
4.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun móc ở chó nuôi tại Đồng Hỷ (qua mổ khám)
4.1.4. Tỷ lệ nhiễm giun móc theo từng loại chó nuôi ở Đồng Hỷ
4.1.5. Tỷ lệ nhiễm giun móc theo tuổi của chó ở Đồng Hỷ
4.1.6. Tỷ lệ nhiễm giun móc ở chó theo tháng
4.2. Nghiên cứu bệnh lý, lâm sàng của chó bị bệnh giun móc
4.2.1. Tỷ lệ và những biếu hiện lâm sàng của chó bị bệnh giun móc
4.2.2. Tỷ lệ và bệnh tích đại thể ở cơ quan tiêu hóa chó bị bệnh giun móc
4.3. Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun móc cho chó
4.3.1. Kết quả thử nghiệm các loại thuốc tẩy giun móc cho chó
4.3.2. Độ an toàn của một số thuốc điều trị bệnh giun móc cho chó
4.3.3. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh giun móc ở chó
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan