[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại trại Lợn Hùng Chi xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại trại Lợn Hùng Chi xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Hiểu biết về Hội chứng tiêu chảy
2.1.2. Những nguyên nhân gây tiêu chảy
2.1.3. Cơ chế gây tiêu chảy
2.1.4. Hậu quả của hội chứng tiêu chảy
2.1.5. Triệu chứng và bệnh tích của Hội chứng tiêu chảy
2.1.6. Các biện pháp phòng bệnh
2.1.7. Điều trị Hội chứng tiêu chảy
2.1.8. Đặc điểm sinh lý lợn con
2.2. Tình hình nghiên cứu Hội chứng tiêu chảy ở lợn con trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp tiến hành
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Tình hình sản xuất của trang trại
4.1.2. Nội dung phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả theo dõi tình hình mắc hội chứng tiêu chảy theo cá thể
4.2.2. Xác định tỷ lệ nhiễm Hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi
4.2.3. Xác định tỷ lệ Hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo tính biệt
4.2.4. Xác định tỷ lệ Hội chứng tiêu chảy ở lợn con qua các tháng trong năm
4.2.5. Một số triệu chứng lâm sàng khi lợn con mắc Hội chứng tiêu chảy
4.2.6. Đánh giá hiệu quả phòng hội chứng tiêu chảy
4.2.7. Đánh giá kết quả điều trị bệnh
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan