[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển động cơ điện không đồng bộ ba pha

[/kythuat]
[tomtat
Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển động cơ điện không đồng bộ ba pha
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MÔ HÌNH HÓA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ BIẾN TẦN
1.1. Mô hình hóa động cơ không đồng bộ.
1.2. Thiết bị biến tầng vào các phương pháp điều khiển biến tầng.
Chương 2: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
2.1. Xây dựng cấu trúc điều khiển hệ biến tần – ĐCKĐB.
2.2. Tổng hợp các bộ điều khiển tuyến tính.
2.3. Mô phỏng hệ thống dùng Matlab – Simulink.
2.4. Nhận xét kết quả mô phỏng.
Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KHIỂN MỜ
3.1. Tổng quan về điều khiển mờ.
3.2. Cấu trúc bộ điều khiển mờ.
3.3. Tổng hợp bộ điều khiển mờ.
Chương 4: ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ PID ĐCKĐB
4.1. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống có điều khiển mờ chỉ định tham số PI.
4.2. Xác định các tín hiệu vào/ra của khâu chỉ định mờ.
4.3. Xây dựng cấu trúc các bộ điều khiển mờ.
4.4. Xây dựng luật chỉnh định mờ các tham số PI.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan