[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại thị xã Sơn La và huyện Mường La tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại thị xã Sơn La và huyện Mường La tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
Phần thứ hai:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý thuyết.
2. Phương pháp nghiên cứu.
Phần thứ ba: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Sơ lược chung về địa điểm nghiên cứu.
2. Kết quả sản xuất rau tại hai địa điểm trình diễn.
3. Kết quả tìm hiểu hiệu lực của thuốc Vi - BT 16000 WP và Lục Cương A đối với sâu hại.
4. Thí nghiệm tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm EMVI - 2 đối với sự sinh trưởng của cây rau và sâu bệnh hại trên rau.
5. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phấm EM Bocachi và chế phẩm EMVI - 2 đến năng suất của rau.
6. Kết quả phân tích mẫu rau.
7. Thành phần sâu bệnh hại chính trên cây rau và biện pháp phòng trừ.
8. Kết quả huấn luyện nông dân về IPM và kỹ thuật trồng rau an toàn.
9. Hiệu quả của đề tài.
Phần thứ tư: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan