[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý thuyết cơ bản.
2. Phương pháp nghiên cứu.
Phần 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH
Chương I: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NHỮNG GIỐNG LAN NGHIÊN CỨU
1. Phalaenopsis (Hồ điệp).
2. Cattleya (Cat lan).
3. Dendrobium (Lan thái).
4. Cymbidium (Địa lan).
5. Rhynchostylis gigantea (Đai châu).
Chương II: YÊU CẦU PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
1. Phòng thí nghiệm.
2. Mô trường nuôi cấy. 
Chương III: ỨNG DỤNG NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG LAN NHẬP NGOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
1. Địa điểm, thời gian.
2. Bố trí phòng thí nghiệm.
3. Tiến hành nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.
4. Kết quả nuôi cấy (từ phụ lục 1 đến 5).
5. Kết quả đào tạo, chuyển giao.
Chương IV: ỨNG DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC MỘT SỐ GIỐNG LAN NHẬP NGOẠI NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
1. Địa điểm, thời gian.
2. Chuẩn bị nguyên liệu.
3. Kết quả và kỹ thuật chăm sóc.
4. Một số nhận xét.
Phần 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan