[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Georada trong điều tra tai biến địa chất, tìm kiếm nước dưới đất và khoáng sản kim loại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Georada trong điều tra tai biến địa chất, tìm kiếm nước dưới đất và khoáng sản kim loại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VÀ TÓM TẮT CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP RA ĐA XUYÊN ĐẤT
I. Tổng quan về phương pháp georada
II. Cơ sở lý thuyết phương pháp georada
Chương II: MÁY VÀ THIẾT BỊ GEORADA
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GEORADA
I. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp georada khi tìm kiếm khoáng sản kim loại
II. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp georada trong điều tra tai biến địa chất
III. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp georada khi tìm kiếm nước ngầm và địa chất công trình
IV. Xây dựng các quy trình công nghệ georada
V. Viết hướng dẫn sử dụng máy ra đa xuyên đất RAMAC/GPR và sử dụng các chương trình xử lý tài liệu georada
Chương IV: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GEORADA KHI TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN KIM LOẠI, ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT, TÌM KIẾM NƯỚC NGẦM VÀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
I. Đánh giá hiệu quả phương pháp georada
II. Những hạn chế của phương pháp georada
Chương V: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
[/tomtat]

Bài viết liên quan