[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng phó biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng Bằng Sông Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng phó biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng Bằng Sông Hồng
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận về ứng phó với BĐKH dựa vào cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSH
2.1.1. Các định nghĩa
2.1.2. Vai trò của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH
2.2. Kinh nghiệm thực tiễn về thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng
2.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới
2.2.2. Kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm thực tập và thời gian thực tập
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp phân tích
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẨN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Hồng
4.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
4.1.2. Điều kiện tự nhiên
4.1.3. Đặc điểm kinh tế – xã hội
4.2. Thực trạng ứng phó với BĐKH dựa vào cộng đồng trong phát triển nông nghiệp ở vùng ĐBSH
4.2.1. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng vùng ĐBSH
4.2.2. Tác động và tác động tiềm tàng của BĐKH
4.3. Năng lực cộng đồng và thực trạng ứng phó với BĐKH dựa vào cộng đồng trong nông nghiệp
4.3.1. Kiến thức truyền thống về các hiện tượng khí hậu
4.3.2. Nhận thức của người dân về BĐKH và các nguy cơ từ thiên tai
4.3.3. Các biện pháp được cộng đồng địa phương sử dụng
4.3.4. Tham gia các hoạt động tập thể
4.4. Một số mô hình cộng đồng ứng phó với BĐKH trong phát triển nông nghiệp
4.4.1. Mô hình “Hệ thống thâm canh lúa cải tiến - SRI”
4.4.2. Mô hình “Vườn – ao – chuồng”
4.4.3. Mô hình “Trồng rừng ngập mặn và phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng”
4.5. Giải pháp đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với BĐKH
4.5.1. Phát huy và nhân rộng những mô hình hiện hữu
4.5.2. Giải pháp về công cụ tiếp cận cộng đồng
4.5.3. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng nhằm thích ứng với BĐKH trong phát triển nông nghiệp bền vững
4.5.4. Các hoạt động thích ứng với BĐKH trong nông nghiệp
4.5.5. Xây dựng mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp hộ gia đình
4.5.6. Nâng cao năng lực cộng đồng trong thích ứng BĐKH
4.5.7. Các giải pháp về mặt chính sách
4.5.8. Về mặt quản lý và tài chính
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan