[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng phần mềm gCadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã Phong Quang huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng phần mềm gCadas xây dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của xã Phong Quang huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2. TÌNH HÌNH KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC
2.2.1. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam
2.2.2. Tình hình kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
3.2.1. Thời gian nghiên cứu
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.3.1. Đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.2. Xây dựng bản đồ điều tra đất đai cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.3. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm và hệ thống biểu kiểm kê theo quy định
3.3.4. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xây dựng bản đồ điều tra
3.4.4. Phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và hệ thống bảng biểu theo quy định.
3.4.5. Phương pháp so sánh, phân tích viết báo cáo
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ PHONG QUANG
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội
4.2. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỀU TRA ĐẤT ĐAI CHO XÃ PHONG QUANG, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG
4.2.1. Thu thập tài liệu
4.2.2. Xây dựng bản đồ khoanh vẽ từ các loại tài liệu thu thập được
4.3. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 VÀ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU THEO QUY ĐỊNH
4.3.1. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.3.2. Xây dựng hệ thống bảng biểu theo quy định
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 CỦA XÃ PHONG QUANG, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG
4.4.1. Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai
4.4.2. Thống kê, kiểm kê đất nông nghiệp
4.4.3. Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp
4.5. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan