[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING
1.1. Khái niệm và chức năng của marketing.
1.2. Hệ thống thông tin marketing (marketing information system - viết tắt là MIS).
1.3. Tiến trình xây dựng hệ thống thông tin marketing.
Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỀU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn.
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn.
2.3. Thực trạng hệ thống thông tin marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn.
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỀU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN
3.1. Cơ sở xây dựng giải pháp.
3.2. Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn.
3.3. Một số giải pháp hỗ trợ công tác xây dựng hệ thống thông tin marketing.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan