[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống thu thập thông tin tự động phục vụ cập nhật nội dung cho trang web

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống thu thập thông tin tự động phục vụ cập nhật nội dung cho trang web
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về kỹ thuật thu thập thông tin trên Internet.
1.2. Tổng quan về khai quát dữ liệu.
1.3. Phân cụm dữ liệu.
1.4. Đề xuất giải pháp.
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. Hiện trạng và nhu cầu.
2.2. Yêu cầu về hệ thống.
2.3. Mô hình hoạt động của hệ thống.
2.4. Chức năng của hệ thống.
2.5. Phân tích và thiết kế hệ thống.
2.5.1. Xác định Actor.
2.5.2. Xác định Use Case.
2.5.3. Sơ đồ Use Case.
2.5.4. Đặc tả Use Case.
2.5.5. Biểu đồ tuần tự.
2.5.6. Biểu đồ hoạt động.
2.5.7. Biểu đồ lớp.
2.5.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
Chương 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
3.1. Giải pháp kỹ thuật công nghệ.
3.1.1. Tìm hiểu công nghệ Liferay Portal.
3.1.2. Thiết lập môi trường phát triển.
3.2. Xây dựng ứng dụng.
3.3. Thử nghiệm hệ thống.
3.4. Quy trình chạy thử nghiệm.
3.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan