[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Bán hàng và kết quả bán hàng hóa
1.1.3. Quản lý và nhiệm vụ của kế toán
1.2. Kế toán bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.1.1. Xác định giá vốn hàng bán
1.2.1.2. Kế toán giá vốn
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Các phương thức bán hàng
1.2.2.3. Chứng từ, tài khoản sử dụng và các phương pháp kế toán
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1.1. Khái niệm và nội dung chi phí quản lý kinh doanh
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.2.1. Khái niệm:
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
1.4. Hình thức kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Sổ kế toán chi tiết
1.4.2. Sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ
2.1. Khái quát chung về Công ty CP Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán
2.1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
2.2.1. Kế toán giá vốn của hàng hóa
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng hóa
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán buôn
2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán lẻ
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Chi phí nhân viên
2.3.1.2. Chi phí tài sản cố định
2.3.1.3. Chi phí khác
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.3.3. Báo cáo kế toán về hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về Công tác hạch toán kế toán
3.1.2.3. Về chứng từ sử dụng
3.1.2.4. Về sổ sách
3.1.2.5. Về Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
3.2.1. Yêu cầu
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ
3.3.1. Hoàn thiện bộ máy kế toán
3.3.2. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và kế toán dự phòng
3.3.3. Áp dụng chính sách bán hàng của Công ty cần linh hoạt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan