[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Thái Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Thái Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản về chiến lược và hoạch định chiến lược
1.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược
1.1.1.1. Khái niệm của chiến lược
1.1.1.2. Vai trò của chiến lược
1.1.2. Khái niệm và vai trò của công tác hoạch định chiến lược
1.1.2.1. Khái niệm hoạch định chiến lược
1.1.2.2. Vai trò của công tác hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp
1.2. Quy trình hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp
1.2.1. Xác định chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.2.1.1. Xác định chức năng nhiệm vụ
1.2.1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp
1.2.2. Phân tích môi trường vĩ mô
1.2.2.1. Yếu tố kinh tế
1.2.2.2. Yếu tố công nghệ
1.2.2.3. Yếu tố văn hóa xã hội
1.2.2.4. Yếu tố chính trị, pháp luật
1.2.2.5. Yếu tố toàn cầu hóa
1.2.3. Phân tích môi trường ngành
1.2.3.1. Chu kì phát triển của ngành kinh doanh
1.2.3.2. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
1.2.4. Phân tích nội bộ doanh nghiệp
1.2.4.1. Hoạt động tài chính
1.2.4.2. Nghiên cứu và phát triển (R&D)
1.2.4.3. Văn hóa tổ chức
1.2.4.4. Hệ thống thông tin
1.2.5. Phân tích và lựa chọn chiến lược
1.2.5.1. Phân tích ma trận SWOT
1.2.5.2. Lựa chọn chiến lược
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LINH
2.1. Tổng quan
2.1.1. Tên gọi, biểu trưng, địa chỉ của công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thái Linh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cố phần Thái Linh
2.2. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược của Công ty Cổ phần Thái Linh
2.2.1. Mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Thái Linh
2.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty
2.2.1.2. Mục tiêu của công ty
2.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài của công ty
2.2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô
2.2.2.2. Phân tích môi trường ngành
2.2.3. Phân tích môi trường bên trong công ty
2.2.3.1. Phân tích các hoạt động chính
2.2.3.2. Phân tích các hoạt động hỗ trợ
2.2.4. Phân tích và lựa chọn chiến lược
2.2.4.1. Phân tích ma trận SWOT
2.2.4.2. Lựa chọn chiến lược
2.3. Đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Thái Linh
2.3.1. Những mặt tích cực trong công tác hoạch định chiến lược
2.3.2. Những hạn chế trong công tác hoạch định chiến lược
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LINH
3.1. Những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành chè Việt Nam
3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế
3.1.2. Đánh giá tổng quan ngành chè Việt Nam đối với hội nhập kinh tế quốc tế
3.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới công tác hoạch định chiến lược của Công ty cổ phần Thái Linh
3.2.1. Cơ hội
3.2.2. Thách thức
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chiến lược của Công ty cổ phần Thái Linh
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.1.1. Tạo dựng và phát triển vùng nguyên liệu
3.3.1.2. Phát triển và quảng bá thương hiệu cho ngành chè
3.3.1.3. Xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong ngành chè Việt Nam
3.3.2. Đối với công ty
3.3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và bên ngoài công ty
3.3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược
3.3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược
3.3.2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát xây dựng chiến lược
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan