[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược Marketing tại Công ty TNHH phát triển Khoa học và Công nghệ HONKON

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược Marketing tại Công ty TNHH phát triển Khoa học và Công nghệ HONKON
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Marketing và chiến lược Marketing
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Khái niệm chiến lược Marketing
1.1.3. Bản chất chiến lược Marketing
1.2. Môi trường Marketing của doanh nghiệp
1.2.2. Môi trường vi mô
1.2.3. Mô hình phân tích SWOT của doanh nghiệp
1.3. Vai trò và chức năng của chiến lược Marketing
1.4. Quy trình hoạch định chiến lược Marketing
1.4.1. Nghiên cứu môi trường Marketing
1.4.2. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược Marketing
1.4.2.1. Nhiệm vụ doanh nghiệp
1.4.2.2. Mục tiêu chiến lược Marketing
1.4.3. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.4.4. Định vị sản phẩm
1.4.5. Xây dựng các chiến lược Marketing hỗn hợp
1.4.5.1. Chiến lược về sản phẩm (Product)
1.4.5.2. Chiến lược về giá cả (Price)
1.4.5.3. Chiến lược về phân phối (Place)
1.4.5.4. Chiến lược về xúc tiến (Promotion)
1.4.5.5. Chiến lược về con người (People)
1.4.5.6. Chiến lược về quy trình (Process)
1.4.5.7. Chiến lược về cơ sở vật chất hữu hình (Physical evidence)
1.4.6. Ngân sách Marketing
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HONKON
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Phát triển Khoa học và Công nghệ HONKON
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây (2011-2013) của công ty TNHH Phát triển Khoa học và Công nghệ HONKON
2.2.1. Tình hình các mặt hàng của Công ty
2.2.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.3. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược Marketing tại Công ty
2.3.1. Môi trường Marketing
2.3.1.1. Môi trường vĩ mô
2.3.1.2. Môi trường vi mô
2.3.1.3. Phân tích mô hình SWOT của doanh nghiệp
2.3.2. Thị trường mục tiêu hiện tại
2.3.3. Chiến lược định vị hiện tại
2.3.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp của Công ty
2.3.4.1. Chiến lược về sản phẩm (Product)
2.3.4.2. Chiến lược về giá (Price)
2.3.4.3. Chiến lược về phân phối (Place)
2.3.4.4. Chiến lược về xúc tiến (Promotion)
2.3.4.5. Chiến lược về con người (People)
2.3.4.6. Chiến lược về quy trình (Process)
2.3.4.7. Chiến lược về cơ sở vật chất (Physical evidence)
2.4. Đánh giá chung về chiến lược của Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HONKON
3.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường Marketing hiện nay
3.2. Định hướng của Công ty
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chiến lược marketing của công ty
3.3.1. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về sản phẩm
3.3.2. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về con người
3.3.3. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về xúc tiến
3.3.4. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về cơ sở vật chất hữu hình
3.3.5. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về giá
3.3.6. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về phân phối
3.3.7. Giải pháp về công tác đưa ra chiến lược về quy trình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan