[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH In bao bì Thắng Lơi

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH In bao bì Thắng Lơi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái quát chung về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược kinh doanh
1.1.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2.1. Môi trường vĩ mô
1.2.2. Môi trường vi mô (ngành)
1.2.3. Hoàn cảnh nội bộ
1.3. Một số mô hình trong hoạch định chiến lược kinh doanh
1.3.1. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh Michael Porter
1.3.2. Mô hình PEST
1.3.3. Mô hình SWOT
PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THẮNG LỢI
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.1.2. Mô hình tổ chức
2.1.3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ và quy trình hoạt động
2.1.4. Một số thành tựu và khó khăn của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.2. Thực trạng hoạt động SXKD của Công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi năm 2011-2012-2013
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Một số chỉ tiêu tài chính căn bản
2.3. Thực trạng môi trường kinh doanh
2.3.1. Môi trường vĩ mô (Mô hình PEST)
2.3.2. Môi trường vi mô (Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của PORTER)
2.3.3. Môi trường nội tại doanh nghiệp
2.3.4. Mô hình SWOT của doanh nghiệp
2.3.5. Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
PHẦN 3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THẮNG LỢI
3.1. Cơ hội và thách thức của Công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi trong những năm sắp tới
3.2. Định hướng phát triển
3.3. Một số giải pháp chiến lược cho Công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
3.3.1. Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường
3.3.2. Nghiên cứu mở rộng và phát triển kinh doanh
3.3.3. Chiến lược liên kết
3.3.4. Giải pháp về kĩ thuật công nghệ
3.3.5. Giải pháp về vốn và việc phân phối vốn đối với những lĩnh vực kinh doanh trong công ty
3.3.6. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.3.7. Giải pháp về chính sách marketing- mix
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Đối với nhà nước
3.4.2. Đối với Hiệp hội In Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan