[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên nước khoáng công đoàn Quang Hanh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên nước khoáng công đoàn Quang Hanh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp sản xuất.
1.1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất
1.2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo vật liệu chính
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính hoàn thành tương đương
1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo định mức
1.4. Kế toán giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số
1.4.2.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
1.4.2.4. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG CÔNG ĐOÀN QUANG HANH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.1.4.2. Đặc điểm chính sách kế toán tại công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
2.2.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3.. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.3. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG CÔNG ĐOÀN QUANG HANH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH MTV nước khoáng công đoàn Quang Hanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan