[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp
1.2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ba Đình
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ba Đình
2.1.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán
2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ba Đình
2.2.1. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ba Đình
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BA ĐÌNH
3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ba Đình
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ sổ sách
3.1.1.3. Về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Luân chuyển chứng từ
3.1.2.2. Ứng dụng tin học
3.1.2.3. Kỳ kế toán
3.1.2.4. Về kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.1.2.5. Về kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
3.1.2.6. Bảo hành công trình
3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Ba Đình
3.2.1. Hoàn thiện về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2.2. Hoàn thiện về ứng dụng tin học
3.2.3. Hoàn thiện kỳ kế toán
3.2.4. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung
3.2.7. Bảo hành công trình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan