[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.
1.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
1.6. Kế toán giá thành sản phẩm.
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo các hình thức ghi sổ.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG BÌNH
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình.
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình.
2.3. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang.
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG BÌNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Bình.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan