[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Luyện cán thép cao cấp Việt Nhật

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Luyện cán thép cao cấp Việt Nhật
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuộc doanh nghiệp sản xuất
1.2 Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Chi phí sản xuất
1.2.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2 Giá thành sản phẩm
1.2.2.1 Khái niệm về giá thành sản phẩm
1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.4 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 
1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.5 Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm
1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm
1.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.5.3 Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.6 Hình thức sổ sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT
2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần luyện cán thép cao cấp Việt Nhật
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần luyện cán thép cao cấp Việt Nhật
2.1.2 Đăc điểm quy trình công nghệ sản xuất
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty
2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2 Các chính sách kế toán áp dụng
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần luyện cán thép cao cấp Việt Nhật
2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.4.1 Chi phí nhân viên phân xưởng (6271)
2.2.4.2 Chi phí nhiên liệu phụ tùng (6272)
2.2.4.3 Chi phí công cụ dụng cụ (6273)
2.2.4.4 Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.2.4.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài (6278)
2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
2.4 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm
2.4.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
2.4.2 Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT
3.1 Nhận xét về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần luyện cán thép cao cấp Việt Nhật
3.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
3.3 Kiến nghị
3.4 Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần luyện cán thép cao cấp Việt Nhật
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan