[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Giống cây trồng lâm nghiệp Ba Vì

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Giống cây trồng lâm nghiệp Ba Vì
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
1.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.3. Phương pháp cân đối
1.2.4. Phương pháp hồi quy tương quan
1.3. Nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.1.1. Phân tích doanh thu
1.3.1.2. Phân tích chi phí
1.3.1.3. Phân tích lợi nhuận
1.3.2. Phân tích tài sản – nguồn vốn
1.3.2.1. Phân tích tình hình tài sản
1.3.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
1.3.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.3.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.3.1. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.3.3.2. Các chỉ tiêu về khả năng hoạt động
1.3.3.3. Các chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
1.3.3.4. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
1.4.1. Các nhân tố bên trong
1.4.2. Các nhân tố bên ngoài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GCTLN BA VÌ
2.1. Khái quát về công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.1.4. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.2. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.2.1. Thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1.1. Phân tích doanh thu
2.2.1.2. Phân tích chi phí
2.2.1.3. Phân tích lợi nhuận
2.2.2. Thực trạng tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích khả năng hoạt động
2.2.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ
2.2.3.4. Phân tích khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
2.3.1. Những ưu điểm
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GCTLN BA VÌ
3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Phương hướng phát triển của Công ty
3.2.2. Kế hoạch kinh doanh trong những năm tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và GCTLN Ba Vì
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng sử dụng vốn
3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
3.2.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.3. Một số kiến nghị với cấp trên
3.2.1. Với bộ thương mại
3.2.2. Với nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan