[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Smartdoor 168

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Smartdoor 168
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý hàng tồn kho
1.2.3. Nội dung quản lý hàng tồn kho
1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
1.3.2. Chỉ tiêu hệ số đảm nhiệm hàng tồn kho
1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi của hàng tồn kho
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý hàng tồn kho
1.4.1. Quan điểm của lãnh đạo
1.4.2. Mục tiêu kinh doanh
1.4.3. Tình hình sử dụng vốn
1.4.4. Chính sách tín dụng của đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMARTDOOR 168
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.1.6. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.2. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Smartdoor 168 39
2.2.1. Hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.2.2. Phân loại hàng tồn kho của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.2.3. Đặc điểm hàng tồn kho của tại công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.2.4. Mô hình quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.2.5. Quy trình quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Smartdoor 168
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
2.3.2. Chỉ tiêu hệ số đảm nhiệm hàng tồn kho
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi của hàng tồn kho
2.3.4. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý hàng tồn kho của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV SMARTDOOR 168
3.1. Định hướng hoạt động của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
3.2. Giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quản lý hàng tồn kho của công ty TNHH MTV Smartdoor 168
3.2.1. Giải pháp cải thiện tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và khả năng sinh lợi của hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp giảm chi phí giá vốn hàng bán
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Giải pháp để tính toán lượng đặt hàng tối ưu và thời điểm đặt hàng
3.3. Áp dụng các mô hình để tính lượng đặt hàng tối ưu cho công ty TNHH MTV Smartdoor 168
3.3.1. Áp dụng các mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ)
3.3.2. Áp dụng các mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất (POQ)
3.3.3. Áp dụng các mô hình khấu trừ theo số lượng (QDM)
3.3.4. Áp dụng mô hình phân tích cận biên (ML)
3.4. Áp dụng mô hình điểm đặt hàng để xác định thời điểm tối ưu cho công ty TNHH MTV Smartdoor 168
3.5. Một số kiến nghị với công ty TNHH MTV Smartdoor 168
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan