[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.4. Nguyên tắc và điều kiện của cho vay tiêu dùng
1.1.4.1. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.1.4.2. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.5. Các biện pháp đảm bảo tiền vay
1.1.6. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.1.7. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.7.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.1.7.2. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.7.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.1.7.4. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay
1.1.7.5. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.2. Chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại.
1.2.1. Khái niệm về chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.2. Ý nghĩa của nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3.1 Chỉ tiêu định tính
1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex Chi nhánh Bắc Ninh.
2.1.1. Lịch sử ra đời
2.1.2. Quá trình phát triển
2.2. Một số quy định về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Bắc Ninh
2.2.1. Đối tượng cho vay
2.2.2. Phương pháp cho vay
2.2.3. Quy trình cho vay
2.2.4. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2011-2013
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.3.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.4. Tình hình chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2011-2013
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Bắc Ninh
2.4.1.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.1.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4.2. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Bắc Ninh
2.4.2.1. Những kết quả đạt được
2.4.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.4.2.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Bắc Ninh
3.1.1. Định hướng kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Bắc Ninh
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Bắc Ninh
3.2. Một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Bắc Ninh
3.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.2.1. Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2.3. Cần quan tâm, đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu thị trường
3.2.2.4. Tăng cường hoạt động marketing
3.2.2.5. Hoàn thiên công nghệ ngân hàng
3.2.2.6. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành liên quan
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan