[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.2.1. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.2.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Nguyên tắc và điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.3.1. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.1.3.2. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.4. Các phương pháp cho vay tiêu dùng
1.1.5. Các biện pháp đảm bảo tiền vay
1.1.5.1. Cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng tài sản
1.1.5.2. Cho vay tiêu dùng không có đảm bảo bằng tài sản
1.1.6. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.1.7. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.7.1. Căn cứ theo phương thức hoàn trả
1.1.7.2. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.7.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.1.7.4. Căn cứ theo thời gian cho vay
1.1.7.5. Căn cứ theo loại tiền
1.1.7.6. Căn cứ theo nhóm nợ
1.2. Chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội
2.2. Các quy định chung trong cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay tiêu dùng
2.2.2. Đối tượng cho vay tiêu dùng
2.2.3. Phương pháp cho vay tiêu dùng
2.2.4. Quy định về những biện pháp đảm bảo tiền vay
2.2.5. Quy trình cho vay tiêu dùng
2.2.6. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2013
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.3.2. Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay tiêu dùng
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.4. Tình hình chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2013
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2013
2.4.1.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.2. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2013
2.4.2.1. Kết quả đạt được
2.4.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.4.2.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Nâng cao hiệu quả của chính sách cho vay
3.2.2. Tuân thủ nghiêm túc quy trình cho vay
3.2.3. Tăng cường tính xác thực trong công tác thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo
3.2.4. Giám sát chặt chẽ hoạt động sau khi cho vay
3.2.5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ
3.2.6. Nâng cao chất lượng nhân sự
3.2.7. Hạn chế rủi ro đến từ khách hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan