[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.2.2. Nguyên tắc chung trong cho vay tiêu dùng
1.2.3. Điều kiện vay vốn tiêu dùng
1.2.4. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.2.5. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.6. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.3. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ
2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô
2.1.1. Quá trình hình thành ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô
2.2. Thực trạng hoạt động chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô
2.2.1. Các sản ph m cho vay tiêu dùng áp d ng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô
2.2.3. Tình hình giải ngân cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.4. Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.5. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.6. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.7. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.8. Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.9. Lợi nhuận cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Một số tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô trong thời gian tới
3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
3.2.1. Đối với nền kinh tế
3.2.2. Đối với khách hàng
3.2.3. Đối với ngân hàng thương mại
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô
3.3.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.2. Tăng cường phát triển các sản ph m cho vay tiêu dùng
3.3.3. Mở rộng hoạt động Marketing
3.3.4. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng
3.3.5. Giải pháp giảm thiểu rủi ro
3.3.6. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ và các trang thiết bị
3.3.7. Xử lý tài sản đảm bảo
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước
3.4.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan