[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Nguyên tắc cho vay
1.1.3. Điều kiện cho vay
1.1.4. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.4.1. Đối tượng vay vốn tiêu dùng
1.1.4.2. Nhu cầu vay vốn tiêu dùng
1.1.4.3. Thời hạn cho vay tiêu dùng
1.1.4.4. Lãi suất cho vay tiêu dùng
1.1.4.5. Nguồn trả nợ của các khoản vay tiêu dùng
1.1.4.6. Đảm bảo tiền vay trong cho vay tiêu dùng
1.1.5. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.5.1. Đối với ngân hàng
1.1.5.2. Đối với người tiêu dùng
1.1.5.3. Đối với nền kinh tế
1.1.6. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.6.1. Phân loại theo mục đích
1.1.6.2. Phân loại theo phương thức hoàn trả
1.1.6.3. Phân loại theo nguồn gốc của khoản nợ
1.1.6.4. Phân loại theo loại tiền
1.1.6.5. Phân loại theo phương thức giải ngân
1.1.7. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng:
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Chương Dương
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của NHCT VN – Chi nhánh Chương Dương
2.2. Quy định chung trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
2.2.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.2.1.1. Cho vay mua sắm, sửa chữa nhà ở
2.2.1.2. Cho vay mua sắm phương tiện đi lại
2.2.1.3. Cho vay du học
2.2.1.4. Cho vay xuất khẩu lao động
2.2.1.5. Cho vay tín chấp
2.2.1.6. Cho vay mua đồ dùng và trang thiết bị gia đình
2.2.1.7. Cho vay tiêu dùng qua tài khoản thẻ tín dụng quốc tế
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng
2.3. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương.
2.3.1. Tình hình giải ngân cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 – 2011
2.3.2. Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 – 2011
2.3.3.1. Tình hình dư nợ cho vay phân theo thời gian
2.3.3.2. Tình hình dư nợ cho vay phân theo hình thức đảm bảo
2.3.3.3. Tình hình dư nợ cho vay phân theo loại tiền
2.3.3.4. Tình hình dư nợ cho vay phân theo mục đích sử dụng
2.3.3.5. Tình hình dư nợ cho vay phân theo nhóm nợ
2.3.3.6. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng theo phương thức giải ngân
2.4. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương giai đoạn năm 2009 – 2011
2.4.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4.2.1. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.4.2.2. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 – 2011
2.4.2.3. Lợi nhuận cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.5.3.1. Các nguyên nhân khách quan
2.5.3.2. Các nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3: GIÁI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh nói chung của Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
3.2. Định hướng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
3.3.1. Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả
3.3.2. Giải pháp về con người
3.3.3. Giải pháp về sản phẩm
3.3.1.1. Hoàn thiện các sản phẩm hiện có
3.3.1.2. Đa dạng hóa sản phẩm
3.3.4. Nâng cao công tác quản lý nợ
3.3.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3.6. Mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Chính Phủ
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan