[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Tiên Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Tiên Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.3. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.2.3.3. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay
1.2.3.4. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ
1.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.2.5. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3. Chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH TIÊN SƠN GIAI ĐOẠN 2011-2013
2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – chi nhánh Tiên Sơn
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - chi nhánh Tiên Sơn
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Tiên Sơn
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Tiên Sơn giai đoạn 2011-2013.
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn
2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn
2.1.3.3. Các hoạt động khác
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Tiên Sơn
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Tiên Sơn giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Quy định chung về cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Tiên Sơn
2.2.1.1. Nguyên tắc và đối tượng cho vay tiêu dùng
2.2.1.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Tiên Sơn
2.2.1.3. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Tiên Sơn
2.2.2. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Tiên Sơn
2.2.2.1. Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.2.2. Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.2.3. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Tiên Sơn
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1. Chỉ tiêu dư nợ CVTD theo hình thức đảm bảo
2.3.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu
2.3.2.3. Vòng quay vốn CVTD
2.3.2.4. Hệ số thu nợ
2.3.2.5. Tỷ lệ thu lãi từ cho vay tiêu dùng
2.3.2.6. Tỷ lệ trích lập DPRR và hệ số khả năng bù đắp
2.4. Đánh giá chung về chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – chi nhánh Tiên Sơn
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại
2.4.3. Những nguyên nhân của tồn tại
2.4.3.1. Những nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Những nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH TIÊN SƠN.
3.1. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Tiên Sơn
3.1.1. Định hướng phát triển chung tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – chi nhánh Tiên Sơn
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Tiên Sơn
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Tiên Sơn
3.2.1. Cải thiện hệ thống quy trình, quy định cho vay tiêu dùng
3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định, thu thập thông tin
3.2.3. Nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
3.2.4. Xử lý nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.5. Nâng cấp và phát triển công nghệ ngân hàng
3.2.6. Đẩy mạnh marketing ngân hàng, nâng cao thương hiệu Vietinbank
3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan