[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đông Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đông Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Nguyên tắc cho vay
1.1.3. Điều kiện cho vay
1.1.4. Đặc điểm và vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.4.1. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.4.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.5. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.5.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.5.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.1.5.3. Căn cứ vào nguồn gốc khoản vay
1.1.5.4. Căn cứ vào tính chất đảm bảo
1.2. Chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Các nhân tố nằm ngoài ngân hàng
1.2.3.2. Các nhân tố thuộc về phía ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn năm 2009 – 2011
2.2.1. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô
2.2.2.1. Tình hình giải ngân cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.2.2.2. Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.2.2.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.2.2.4. Tình hình thu lãi từ cho vay tiêu dùng giai đoạn năm 2009 - 2011
2.3. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô
3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng
3.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.3.2. Hoàn thiện công tác thẩm định trước khi cho vay
3.3.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.3.4. Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.3.5. Hoàn thiện chính sách khách hàng
3.3.6. Mở rộng hoạt động Marketing
3.3.7. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn
3.3.8. Đổi mới công nghệ
3.4. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan