[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Thăng long

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Thăng long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.2. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.3. Điều kiện cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.4. Đặc điểm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.5. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.2.6. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.7. Quy trình tóm tắt cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
2.1.3. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2011-2013
2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
2.2.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thăng Long
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.1. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh nói chung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
3.2. Định hướng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thăng Long
3.3.1. Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả
3.3.2. Giải pháp về con người (đào tạo và phát triển nguồn nhân lực)
3.3.3. Giải pháp về sản phẩm
3.3.4. Nâng cao công tác quản lý nợ
3.3.5. Đẩy mạnh vai trò của hoạt động Marketing
3.3.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3.7. Mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Chính Phủ
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan