[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh gái hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Hoàng Thái
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Hoàng Thái
2.2.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Hoàng Thái
2.3.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty trong những năm qua
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.4. Kết quả
2.4.1. Tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn
2.4.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.4.4. Tỷ suất lợi nhuận gia tăng trên tổng doanh thu
2.4.5. Tỷ suất lợi nhuận gia tăng trên vốn kinh doanh
2.4.6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)
2.4.7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Hoàng Thái
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI
3.1. Định hướng hoạt động sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Đinh hướng sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty năm 2015
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái
3.2.1. Quản lý, sử dụng tốt hơn hàng tồn kho
3.2.2. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp về nguồn vốn
3.2.4. Chú trọng phát huy nhân tố con người
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Công ty
3.3.2. Đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan